Hoppa till sidans innehåll

Inbjudan till ungdomsserier i nivåträd säsongen 2019/20


I ungdomsserierna inbjuder Skånes Basketbollförbund (SkBBF) till seriespel för ungdomar säsongen 2019/20. Serierna är åldersindelade i tre (3) nivåträd, där lagen i respektive nivåträd rankas efter spelskicklighet och därefter placeras på lämplig nivå i ett nivåträd för att få jämna och utvecklande matcher.

Observera att Tävlingskommittén (TK) förbehåller sig rätten att besluta om ändringar i nedan angivet på grund av förändrade förhållanden samt även enligt beslut från Svenska Basketbollförbundet (SBBF). Smärre justeringar och ändringar av detaljer kan även komma att göras vid tävlingsmötet i maj.

Innehåll

 • Nyheter
 • Nivåträd
 • Spelform
 • Åldersdispens
 • Anmälan
 • Bestämmelser för anmälan
 • Anmälningsavgift
 • Serieavgift
 • Anmälan av och avgifter för nytt lag under pågående seriespel
 • Laglicens
 • Laglicensförsäkring
 • Tävlingsmöte
 • Tävlingsbestämmelser
 • Tidsplan
 • Frågor

Nyheter

 • Bestämmelser för åldersdispens ändrade
 • Ny rutin för laglicens
 • Föreningsavgift sänkt för förening med 1-4 lag

Nivåträd
Nivåträden är åldersindelade enligt följande med cirka sex (6) lag i varje nivå i ett nivåträd:

  Beteckning Nivåträd Kön Spelare födda  
  PU20 Pojkar U20 nivåträd Pojkar 2000 (U20) - 2007 (U13)  
  FU20 Flickor U20 nivåträd Flickor 2000 (U20) - 2007 (U13)  
           
  PU17 Pojkar U17 nivåträd Pojkar 2003 (U17) - 2007 (U13)  
  FU17 Flickor U17 nivåträd Flickor 2003 (U17) - 2007 (U13)  
           
  PU14 Pojkar U14 nivåträd Pojkar 2006 (U14) - 2007 (U13)  
  FU14 Flickor U14 nivåträd Flickor 2006 (U14) - 2007 (U13)  

 

Spelform
För att skapa så många jämna matcher som möjligt rankas lagen efter spelskicklighet i varje nivåträd och delas in i nivåer med cirka sex (6) lag, där lagen möts i dubbelmöten under höstens delsäsong. Vårens delsäsong spelas på samma sätt, där det görs en upp- och nedflyttning av lagen mellan nivåerna genom en ny rankning.

Åldersdispens
Följande gäller för åldersdispenser:

 • Nivåträd U20: Dispensansökan görs på vanligt sätt enligt bestämmelsen om Dispensansökan. Vid beviljad dispens får i samma match maximalt två (2) överåriga spelare finnas med i laguppställningen.
 • Nivåträd U17: Generell dispens gäller för att i samma match får det finnas maximalt två (2) överåriga spelare i laguppställningen. Dessa får som äldst vara U19-spelare.
 • Nivåträd U14: Inga åldersdispenser kommer att beviljas för U15-spelare och äldre, utan de hänvisas till spel i övriga nivåträd. Detta eftersom motivet till att nivåträdet U14 införts är att yngre spelare inte ska spela mot äldre och fysiskt större lag för att minska skaderisken.
 • U12-spelare: Generell dispens gäller för att i samma match i ungdomsserie (U13-U20) får maximalt hälften av spelarna i laguppställningen vara U12-spelare. U12-spelare som deltar i ungdomsserie ska även delta i EB Cup alternativt EB Serie.
 • U11-spelare eller yngre: Får inte delta i nivåträden för U14, U17 eller U20

Anmälan
Sista anmälningsdag med ordinarie anmälningsavgift är söndag 12 maj, därefter ökar avgiften (se dock nedan under rubriken "Anmälan av och avgifter för nytt lag under pågående seriespel"). Följande ska då vara SkBBF tillhanda:

 • Anmälningsblankett: Anmälan görs på anmälningsblanketten som ska vara undertecknad av föreningens ordförande, alternativt firmatecknare enligt protokollsutdrag som ska bifogas anmälan, då denne ska stå som garant för att föreningen följer de bestämmelser som gäller. Den kan antingen postas till SkBBF:s kansli eller skannas till en PDF-fil och bifogas i ett mejl till TK.

  Lag som deltagit i en tidigare delsäsong under samma säsong, och som inte urdragits eller uteslutits, och som önskar delta i en kommande delsäsong behöver inte använda anmälningsblanketten, utan det räcker med att göra en anmälan i ett mejl till TK, där man anger respektive lags namn och i vilket nivåträd de önskar spela. Observera dock att ett lag måste anmälas till varje ny delsäsong i tävlingssystemet!

 • Anmälan i tävlingssystemet: Anmälan görs i tävlingssystemet Organizer enligt Manual för anmälan i tävlingssystemet. Observera att ett lag måste anmälas till varje ny delsäsong i tävlingssystemet!

 • Föreningsregistrerade domare: Förening ska registrera domare i proportion till summan av antalet anmälda lag i SkBBF:s senior- (div 2-4) och ungdomsserier. För vartannat anmält lag ska en domare registreras: 1-2 lag = 1 domare, 3-4 lag = 2 domare, 5-6 lag = 3 domare, osv. Domare ska ha minst utbildning steg 1.  En och samma domare kan endast registreras av en förening. Domarnas namn, kön, personnummer, godkänd domarutbildning, registrerad i utbildningsregistret, mobil och mejladress ska registreras i nedanstående excel-fil och bifogas i ett mejl till TK. I en flik i filen finns ett exempel på hur uppgifterna ska ifyllas:
 • Anmälningsavgift: Observera att denna kommer att faktureras i efterhand!

Anmälda lag kommer kontinuerligt att publiceras på webben.

Bestämmelser för anmälan
För anmälan gäller följande:

 • Anmälan är bindande
 • Anmälningsavgiften är bindande och återbetalas inte
 • Anmälan är giltig vid den tidpunkt då både anmälningsblankett och anmälan i tävlingssystemet är fullständiga och korrekta, domare är registrerade samt att dessa uppgifter är SkBBF tillhanda
 • Alla föreningar måste lämna var sin anmälan. Detta gäller även närbesläktade föreningar, det vill säga föreningar som till exempel har helt eller delvis samma styrelse, eller administreras gemensamt
 • När spelordningen är lottad, är det endast möjligt att anmäla lag innan spelprogrammet är definitivt för kommande delsäsong samt om det finns en ledig plats i spelordningen

Med sin anmälan förbinder sig föreningen

 • att följa bestämmelserna i inbjudningshandlingarna
 • att följa de ekonomiska bestämmelserna för seriespel
 • att följa övriga tävlingsbestämmelser för seriespel fattade av SkBBF, SBBF och andra idrottsorganisationer

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften faktureras anmälda lags förening. Dess storlek beror på när anmälningsblankett, anmälan i tävlingssystemet och föreningsregistrerade domare är SkBBF tillhanda. Följande anmälningsavgift per lag gäller vid respektive tidpunkt:

  Nivåträd Anmälan SkBBF tillhanda Anmälningsavgift
  PU, FU senast 12 maj 2019 1 100 kr
  PU, FU senast på tävlingsmötet 19 maj 2019 2 100 kr
  PU, FU efter tävlingsmötet 19 maj 2019 3 100 kr


Se även nedan under rubriken "Anmälan av och avgifter för nytt lag under pågående seriespel".

Serieavgift
Serieavgift faktureras 30 juni 2019 per lag enligt nedan:

  Nivåträd Serieavgift SkBBF tillhanda Serieavgift
  PU, FU senast 31 juli 2019 1 700 kr
  PU, FU efter 31 juli 2019 2 700 kr


Se även nedan under rubriken "Anmälan av och avgifter för nytt lag under pågående seriespel".

Anmälan av och avgifter för nytt lag under pågående seriespel
Under pågående seriespel är anmälan av ett nytt lag till kommande delsäsong möjlig om den görs innan rankningen av lagen för kommande delsäsong är definitiv, se Definitiv rankning. Sista anmälningsdag med ordinarie anmälningsavgift är söndag 17 november, därefter ökar avgiften. Följande gäller för avgifterna:

 • Avgifter: Faktureras
 • Anmälningsavgift: Samma belopp som vid anmälan senast 12 maj 2019 enligt sammanställningen ovan
 • Serieavgift: Beloppet vid betalning senast 31 juli 2019 i sammanställningen ovan minskas i proportion till hur lång tid som är kvar av säsongen, avrundat neråt till jämnt hundratal kronor. För närvarande spelas nivåträden under två delsäsonger, en under hösten och en under våren, och då blir det halva avgiften för våren.
 • Förseningsavgift: Försenad inbetalning av anmälnings- eller serieavgift medför en förseningsavgift på 1 000 kr per avgift

Laglicens
Samtliga spelare och coacher (lagledare) som deltar i match i distrikts-, motionsserie eller nivåträd ska vara registrerade på godkänd laglicenslista enligt SBBF:s tävlingsbestämmelser. Representerar en spelare eller coach flera lag i en förening ska man vara registrerad på samtliga dessa lags laglicenser. För varje serie/nivåträd laget deltar i ska det ha en laglicens.

Utfärdande av laglicens samt betalning administreras av SkBBF. Innan lag, spelare eller coach deltar i sin första match, ska föreningens tävlingsansvarige ansöka om laglicens och få den godkänd genom att betala laglicensavgift, ansöka om laglicens i IdrottOnline samt meddela SkBBF utförd betalning och ansökan. Laglicensavgift faktureras för lag som är anmält senast 30/5. INGEN fakturering görs dock för lag som serieanmäls efter 30/5. Att tänka på är att föreningen ALLTID ansvarar för att betalning görs i rätt tid och innan första seriematch. Om ett lag dras ur seriespelet innan det spelat någon match, då återbetalas laglicensavgiften. På webben finns mer info om laglicens.

Laglicensförsäkring
För spelare som är 13 år och äldre gäller att endast de som är licensierade är försäkrade vid match och träning. Det är alltså viktigt att licensiera en spelare även innan första träningen. På webben finns mer info om försäkring.

Tävlingsmöte
Söndag 19 maj genomförs ett Tävlingsmöte på kansliet i Malmö. Här kommer bland annat tävlingssäsongen att fastställas genom att behandla serieanmälan, serieindelning, rankning, spelhelger, spelform, tidsplan, etc. Hur nivåerna i nivåträden ska utformas ska även fastställas. Smärre justeringar av detaljer i hur seriespelet genomförs kan även komma att göras.

Dessutom kommer utbildning att ske i tävlingsadministration för att effektivisera denna arbetsuppgift för föreningarna. Tävlingsbestämmelser, webbplatsen, administrativa rutiner, praktiska erfarenheter, etc kommer att behandlas. Återkom gärna med förslag på innehåll!

Tävlingsmöten genomförs även inför höstsäsongen torsdag 22 augusti samt inför vårsäsongen tisdag 26 november.

Ytterligare information finns i speciell inbjudan.

Tävlingsbestämmelser
Tävlingen spelas enligt SBBF:s tävlingsbestämmelser samt SkBBF:s tävlingsbestämmelser. Vid serieanmälan bör alla föreningar noga läsa igenom gällande tävlingsbestämmelser. Det är alltid föreningens skyldighet att känna till de bestämmelser som gäller samt att följa dessa. Bland annat följande bestämmelser är speciellt viktiga vid serieanmälan:

 • § 8    Flera lag från samma förening, representation, rankning, vilande lag, försvarsspel
 • § 1.6 Lagnamn
 • § 3    Ekonomi, skulder, avgifter
 • § 2    Basketlicens, krav på utbildning


Tidsplan höst

2019-04-17 on Serieinbjudan till föreningar
2019-05-12 sö Anmälningsblankett till SkBBF, anmälan tävlingssystemet, ordinarie avgift
2019-05-13 må -- Anmälningsblankett till SkBBF, anmälan tävlingssystemet, förhöjd avgift
2019-05-19 sö Tävlingsmöte
2019-05-24 fr Spelordning till föreningar
2019-05-31 Anmälnings- och laglicensavgift faktureras
   
2019-06-09 sö Matchbokningar registrerade i tävlingssystemet.
  Spelprogrammet är därmed även preliminärt.
2019-06-30 Serieavgift faktureras
2019-06-30 Laglicensavgift till SkBBF. Licensförsäkring ingår.
  Obetald = oförsäkrade spelare.
Före första träning Laglicensuppgifter registreras och meddelas till SkBBF
   
2019-07-31 Serieavgift till SkBBF
   
2019-08-21 Sista dag för urdragning utan särskild avgift
2019-08-22 to Tävlingsmöte
2019-08-31 Föreningsavgift, seriegarantiavgift faktureras
2019-08-31 Sista dag för matchbokningsändringar utan matchflyttningsavgift
   
2019-09-01 Spelprogrammet är definitivt
Före första match Laglicensuppgifter registreras och meddelas till SkBBF
  i god tid innan första match
2019-09-16 må Ungdomsserier SkBBF höst seriestart
2019-09-16 må Seniorserier SkBBF höst seriestart
2019-09-30 Föreningsavgift, seriegarantiavgift till SkBBF
2019-12-08 sö Seniorserier, ungdomsserier SkBBF höst sista speldag


Tidsplan vår, preliminär

2019-10-21 må Serieinbjudan till föreningar
2019-11-17 sö Anmälningsblankett till SkBBF, anmälan tävlingssystemet, ordinarie avgift
2019-11-18 må -- Anmälningsblankett till SkBBF, anmälan tävlingssystemet, förhöjd avgift
2019-11-26 ti Tävlingsmöte
2019-11-29 fr Spelordning till föreningar
2019-12-13 fr Matchbokningar registrerade i tävlingssystemet.
  Spelprogrammet är därmed även preliminärt.
   
2020-01-02 to Sista dag för matchflyttning utan avgift
2020-01-03 fr Spelprogrammet är definitivt
   
Före första match För nya lag: Laglicensuppgifter registreras och
  meddelas till SkBBF i god tid innan första match
2020-01-10 fr Ungdomsserier SkBBF vår seriestart
2020-01-13 må Seniorserier SkBBF vår seriestart
2020-04-19 sö Seniorserier, ungdomsserier SkBBF vår sista speldag


Frågor
Ställer ni till Bo Olsson, 0732-62 69 69, tavling(at)skanebasket.se.

Uppdaterad: 29 AUG 2018 13:49 Skribent: Bo Olsson

Gilla oss på Facebook för att få uppdeteringar direkt i ditt flöde! 

Postadress:
Skånes BDF
Box 100 63
200 43 Malmö

Besöksadress:
Hyllie stationstorg 2
215 32 Malmö

Kontakt:
Tel: 0732626969
E-post: This is a mailto link

Se all info