Hoppa till sidans innehåll

Inbjudan till ungdomsserier i nivåträd säsongen 2022/23


I ungdomsserierna inbjuder Skånes Basketbollförbund (SkBBF) till seriespel för ungdomar säsongen 2022/23. Serierna är åldersindelade i tre (3) nivåträd, där lagen i respektive nivåträd rankas efter spelskicklighet och därefter placeras på lämplig nivå i ett nivåträd för att få jämna och utvecklande matcher.

Observera att Tävlingskommittén (TK) förbehåller sig rätten att besluta om ändringar i nedan angivet på grund av förändrade förhållanden samt även enligt beslut från Svenska Basketbollförbundet (SBBF). Smärre justeringar och ändringar av detaljer kan även komma att göras vid tävlingsmötet i maj.

Serierna ska spelas enligt SBBF:s tävlingsbestämmelser samt SkBBF:s tävlingsbestämmelser (SKTB). Innan serieanmälan bör alla föreningar noga läsa igenom gällande tävlingsbestämmelser. Det är alltid föreningens, ledarens, spelarens, domarens och funktionärens skyldighet att känna till de bestämmelser som gäller samt att följa dessa, se SKTB § 1.1.

Innehåll

 • Nyheter
 • Nivåträd
 • Spelform
 • Åldersdispens
 • Anmälan
 • Bestämmelser för anmälan
 • Anmälningsavgift
 • Serieavgift
 • Anmälan av och avgifter för nytt lag under pågående seriespel
 • Laglicens
 • Laglicensförsäkring
 • Tävlingsmöte
 • Tävlingsbestämmelser
 • Tidsplan
 • Frågor

Nyheter

 • Tävlingssystemet Profixio vidareutvecklas (laganmälan, spelprogram, resultat, licenser, digitalt matchprotokoll, domare)
 • Licensavgifter både sänkta och höjda

Nivåträd
Nivåträden är åldersindelade enligt följande med cirka sex (6) lag i varje nivå i ett nivåträd:

  Beteckning Nivåträd Kön Spelare födda  
  PU20 Pojkar U20 nivåträd Pojkar 2003 (U20) - 2010 (U13)  
  FU20 Flickor U20 nivåträd Flickor 2003 (U20) - 2010 (U13)  
           
  PU17 Pojkar U17 nivåträd Pojkar 2006 (U17) - 2010 (U13)  
  FU17 Flickor U17 nivåträd Flickor 2006 (U17) - 2010 (U13)  
           
  PU14 Pojkar U14 nivåträd Pojkar 2009 (U14) - 2010 (U13)  
  FU14 Flickor U14 nivåträd Flickor 2009 (U14) - 2010 (U13)  

 

Spelform
För att skapa så många jämna matcher som möjligt rankas lagen efter spelskicklighet i varje nivåträd och delas in i nivåer med cirka sex (6) lag, där lagen möts i dubbelmöten under höstens delsäsong. Vårens delsäsong spelas på samma sätt, där det görs en upp- och nedflyttning av lagen mellan nivåerna genom en ny rankning.

Åldersdispens
Bestämmelser för åldersdispens finns i SKTB § 8.2.

Anmälan
Sista anmälningsdag med ordinarie anmälningsavgift är onsdag 18 maj, därefter ökar avgiften (se dock nedan under rubriken "Anmälan av och avgifter för nytt lag under pågående seriespel"). Följande ska då vara SkBBF tillhanda:

 • Anmälan i tävlingssystemet: Anmälan görs i tävlingssystemet Profixio enligt Manual för att anmäla lag. Observera att ett lag måste anmälas till varje ny höst- respektive vårsäsong i tävlingssystemet!

 • Föreningsregistrerade domare: Förening ska registrera domare i proportion till summan av antalet anmälda lag i SkBBF:s senior- (div 2-4) och ungdomsserier, se SKBT 10.3. För vartannat anmält lag ska en domare registreras: 1-2 lag = 1 domare, 3-4 lag = 2 domare, 5-6 lag = 3 domare, osv. Domare ska ha minst utbildning steg/nivå 1.  En och samma domare kan endast registreras av en förening. Domarnas namn, kön, personnummer, godkänd domarutbildning, registrerad i utbildningsregistret, mobil och mejladress ska registreras i nedanstående excel-fil och bifogas i ett mejl till TK. I en flik i filen finns ett exempel på hur uppgifterna ska ifyllas:
 • Tävlingsansvarig: Förening ska för sin tävlingsansvarige mejla till TK eventuell uppdatering av uppgifterna som finns på webbsidan för tävlingsansvariga
   
 • Anmälningsavgift: Observera att denna kommer att faktureras i efterhand!

Anmälda lag kommer kontinuerligt att publiceras på webben.

Bestämmelser för anmälan
För anmälan gäller följande:

 • Den person som gör anmälan ska vara firmatecknare för föreningen för att anmälan ska vara giltig
 • Anmälan är bindande och anmälningsavgiften återbetalas inte
 • Anmälan är giltig vid den tidpunkt då både anmälan i tävlingssystemet är fullständig och korrekt, domare är registrerade samt att dessa uppgifter är SkBBF tillhanda. Fakturerade avgifter ska även vara betalda.
 • Alla föreningar måste lämna var sin anmälan. Detta gäller även närbesläktade föreningar, det vill säga föreningar som till exempel har helt eller delvis samma styrelse, eller administreras gemensamt
 • Efter tävlingsmötet i maj är det endast möjligt att efteranmäla lag innan spelprogrammet är definitivt samt om det finns en ledig plats i spelordningen

Med sin anmälan förbinder sig föreningen

 • att följa bestämmelserna i inbjudningshandlingarna
 • att följa de ekonomiska bestämmelserna för seriespel
 • att följa övriga tävlingsbestämmelser för seriespel fattade av SkBBF, SBBF och andra idrottsorganisationer

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften faktureras anmälda lags förening. Dess storlek beror på när anmälan i tävlingssystemet och föreningsregistrerade domare är SkBBF tillhanda. Följande anmälningsavgift per lag gäller vid respektive tidpunkt:

  Nivåträd Anmälan SkBBF tillhanda Anmälningsavgift
  PU, FU senast 18 maj 2022 1 100 kr
  PU, FU senast på tävlingsmötet 22 maj 2022 2 100 kr
  PU, FU efter tävlingsmötet 22 maj 2022 3 100 kr


Se även nedan under rubriken "Anmälan av och avgifter för nytt lag under pågående seriespel".

Serieavgift
Serieavgift faktureras 30 juni 2022 per lag enligt nedan:

  Nivåträd Serieavgift SkBBF tillhanda Serieavgift
  PU, FU senast 31 juli 2022 1 700 kr
  PU, FU efter 31 juli 2022 2 700 kr


Se även nedan under rubriken "Anmälan av och avgifter för nytt lag under pågående seriespel".

Anmälan av och avgifter för nytt lag under pågående seriespel
Under pågående seriespel är anmälan av ett nytt lag till kommande delsäsong möjlig om den görs innan rankningen av lagen för kommande delsäsong är definitiv, se Definitiv rankning. Sista anmälningsdag med ordinarie anmälningsavgift är tisdag 15 november, därefter ökar avgiften. Följande gäller för avgifterna:

 • Avgifter: Faktureras
 • Anmälningsavgift: Samma belopp som vid anmälan senast 18 maj 2022 enligt sammanställningen ovan
 • Serieavgift: Beloppet vid betalning senast 31 juli 2022 i sammanställningen ovan minskas i proportion till hur lång tid som är kvar av säsongen, avrundat neråt till jämnt hundratal kronor. För närvarande spelas nivåträden under två delsäsonger, en under hösten och en under våren, och då blir det halva serieavgiften för våren.
 • Förseningsavgift: Försenad inbetalning av anmälnings- eller serieavgift medför en förseningsavgift på 1 000 kr per avgift

Laglicens
Samtliga spelare och coacher (lagledare) som deltar i match i distrikts-, motionsserie eller nivåträd ska vara registrerade på giltig laglicenslista enligt representationsbestämmelserna i SKTB § 2. Utfärdande av laglicens samt betalning av licensavgift administreras av SkBBFenligt informationen om laglicens.

Laglicensavgift faktureras för lag som är anmält senast 30/5. INGEN fakturering görs dock för lag som serieanmäls efter 30/5. Att tänka på är att föreningen ALLTID ansvarar för att betalning görs i rätt tid och innan första seriematch. Om ett lag dras ur seriespelet innan det spelat någon match, då återbetalas laglicensavgiften.

Laglicensförsäkring
För spelare som är 13 år och äldre gäller att endast de som är licensierade är försäkrade vid match och träning. Det är alltså viktigt att licensiera en spelare även innan första träningen. På webben finns mer info om försäkring.

Tävlingsmöte
Söndag 22 maj genomförs ett Tävlingsmöte på kansliet i Malmö. Här kommer bland annat tävlingssäsongen att fastställas genom att behandla serieanmälan, serieindelning, spelhelger, spelform, tidsplan, etc. Smärre justeringar av detaljer i hur seriespelet genomförs kan även komma att göras. Ytterligare information finns i speciell inbjudan.

Dessutom kommer en workshop att genomföras i det nya tävlingssystemet Profixio samt utbildning i tävlingsadministration för att effektivisera denna arbetsuppgift för föreningarna. Tävlingsbestämmelser, webbplatsen, administrativa rutiner, praktiska erfarenheter, etc kommer att behandlas. Återkom gärna med förslag på innehåll!

Tävlingsmöten genomförs även inför höstsäsongen torsdag 18 augusti samt inför vårsäsongen torsdag 24 november.

Tävlingsbestämmelser
Förutom tidigare nämnda tävlingsbestämmelser i SKTB är bland annat följande speciellt viktiga att känna till vid serieanmälan:

 • § 8      Flera lag från samma förening, representera flera lag, rankning, vilande lag
 • § 1.6   Lagnamn
 • § 3      Ekonomi, skulder, avgifter
 • § 2      Basketlicens, krav på utbildning
 • § 10.2 Utbildningskrav och behörig domare


Tidsplan höst

2022-05-06 fr Serieinbjudan till föreningar
2022-05-18 on Anmälningsblankett till SkBBF, anmälan tävlingssystemet, ordinarie avgift
2022-05-19 to -- Anmälningsblankett till SkBBF, anmälan tävlingssystemet, förhöjd avgift
2022-05-22 sö Tävlingsmöte
2022-05-31 Anmälnings- och laglicensavgift faktureras
2022-06-01 on Spelordning till föreningar
   
2022-06-15 on Matchbokningar registrerade i tävlingssystemet.
  Spelprogrammet är därmed även preliminärt.
2022-06-30 Serieavgift faktureras
2022-06-30 Laglicensavgift till SkBBF. Licensförsäkring ingår.
  Obetald = oförsäkrade spelare.
Före första träning Laglicensuppgifter registreras och meddelas till SkBBF
   
2022-07-31 Serieavgift till SkBBF
   
2022-08-18 to Tävlingsmöte
2022-08-31 Föreningsavgift faktureras
2022-08-31 Sista dag för matchbokningsändringar utan matchflyttningsavgift
   
2022-09-01 Spelprogrammet är definitivt
Före första match Laglicensuppgifter registreras och meddelas till SkBBF
  i god tid innan första match
2022-09-12 må Ungdomsserier SkBBF höst seriestart
2022-09-19 må Seniorserier SkBBF höst seriestart
2022-09-30 Föreningsavgift till SkBBF
2022-12-11 sö Seniorserier, ungdomsserier SkBBF höst sista speldag
2022-12-17--18 Ungdoms-DM final four


Tidsplan vår, preliminär

2022-10-17 må Serieinbjudan till föreningar
2022-11-15 ti Anmälningsblankett till SkBBF, anmälan tävlingssystemet, ordinarie avgift
2022-11-16 on -- Anmälningsblankett till SkBBF, anmälan tävlingssystemet, förhöjd avgift
2022-11-24 to Tävlingsmöte
2022-11-30 0n Spelordning till föreningar
2022-12-09 fr Matchbokningar registrerade i tävlingssystemet.
  Spelprogrammet är därmed även preliminärt.
   
2023-01-02 må Sista dag för matchflyttning utan avgift
2023-01-03 ti Spelprogrammet är definitivt
   
Före första match För nya lag: Laglicensuppgifter registreras och
  meddelas till SkBBF i god tid innan första match
2023-01-14 lö Ungdomsserier SkBBF vår seriestart
2023-01-14 lö Seniorserier SkBBF vår seriestart
2023-05-07 sö Seniorserier, ungdomsserier SkBBF vår sista speldag
2023-05-13--14 Senior-DM final four


Frågor
Ställer ni till Bo Olsson, 0732-62 69 69, tavling(at)skanebasket.se.

Uppdaterad: 29 AUG 2018 13:49 Skribent: Bo Olsson

Gilla oss på Facebook för att få uppdeteringar direkt i ditt flöde! 

Postadress:
Skånes BF
Box 100 63
200 43 Malmö

Besöksadress:
Hyllie stationstorg 2, 3 vån
215 32 Malmö

Kontakt:
Tel: 0732626969
E-post: This is a mailto link

Se all info